JavaScript is gedeactiveerd!

JavaScript is vereist om de volledige functionaliteit van deze website te garanderen.

Houd er rekening mee dat je niet kunt bestellen zonder JavaScript op deze website.

Een handleiding voor het inschakelen van JavaScript in jouw browser vind je hier:
http://www.enable-javascript.com/de/naar de startpagina
Yalla Fallafel Den Bosch

AV

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Algemene voorwaarden Yalla Fallafel 
E-mail: [email protected]
Website:  yallafalafel.simplywebshop.nl 

  
Definities 
1.Yalla Fallafel gevestigd te 's-hertogenbosch onder KvK nr 52058336, vestigingnummer 000053679458 met btw nummer: NL850282469B01              
2.Klant: degene met wie Yalla Fallafel een overeenkomst is aangegaan. 
3.Partijen: Yalla Fallafel en klant samen. 
4.Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 
 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, 
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of 
namens Yalla Fallafel 
2.Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en 
schriftelijk zijn overeengekomen. 
3.Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene 
voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 
Prijzen 
  
  
1.Alle prijzen die Yalla Fallafel hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief 
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of 
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
2.Alle prijzen die Yalla Fallafel hanteert voor zijn producten, op zijn website of die 
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Yalla Fallafel te allen tijde wijzigen. 
3.Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Yalla Fallafel
niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen 
van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
4.De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een 
prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een 
wettelijke regeling. 
Monsters en modellen  
  
 
 
 
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij 
daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het 
product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met 
het monster of model overeenstemmen. 
  
Betalingen en betalingstermijn 
1. Yalla Fallafel mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het 
overeengekomen bedrag verlangen. 
2.De klant dient betalingen achteraf binnen na levering  te hebben voldaan. 
3.Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat 
indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de 
betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, 
zonder dat Yalla Fallafel de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te 
stellen. 
4. Yalla Fallafel behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van 
onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag 
van de diensten of producten. 
Betalingen en betalingstermijn 
  
Producten worden direct afgerekend in de winkel. 
  
Gevolgen niet tijdig betalen 
1.Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Yalla Fallafel gerechtigd de 
wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke 
rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag 
dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand 
wordt gerekend. 
2.Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en 
eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Yalla Fallafel
3.De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten. 
4.Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Yalla Fallafel zijn verplichtingen opschorten 
totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
5.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van 
de klant, zijn de vorderingen van Yalla Fallafel op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
6.Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door 
Yalla Fallafel, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Yalla Fallafel te 
betalen. 
 
 
Recht van reclame  
1.Zodra de klant in verzuim is, is Yalla Fallafel gerechtigd het recht van reclame in te roepen 
ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
2. Yalla Fallafel roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of 
elektronische mededeling. 
3.Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de 
klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren 
aan Yalla Fallafel, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
4.De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van 
de klant. 
  
Herroepingsrecht  
1.Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen 
zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 
∙het product niet is gebruikt 
∙het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen 
∙het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of 
aangepast 
∙het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen 
(ondergoed, badkleding, enz.) 
∙de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale 
inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) 
∙het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht 
of vorm van vrijetijdsbesteding betreft 
∙het product geen los tijdschrift of losse krant is 
∙de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 
2.De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 
oop de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft 
ontvangen van 1 bestelling 
ozodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet 
 
 
gaat afnemen 
3.De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via 
[email protected]
indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website 1van 
Yalla Fallafel(www,yallafallafel.nl), kan worden gedownload. 
4.De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van 
zijn herroepingsrecht te retourneren aan Yalla Fallafel, bij gebreke waarvan zijn 
herroepingsrecht komt te vervallen. 
Vergoeding van bezorgkosten   
1.Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als 
gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Yalla Fallafel heeft geretourneerd, dan 
zal Yalla Fallafel eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen 
na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument 
terugbetalen.   
2.De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Yalla Fallafel voor zover de 
volledige bestelling wordt geretourneerd.  
Vergoeding retourkosten  
  
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling 
tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling 
voor rekening van de consument.  

Opschortingsrecht 
  
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van 
enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.​
  
Retentierecht  
1. Yalla Fallafel kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de 
klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien 
van Yalla Fallafel  heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid 
heeft gesteld. 
2.De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant 
nog betalingen verschuldigd is aan Yalla Fallafel
3. YallaFallafel is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt 
als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 
 
 
Verrekening 
  
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan 
Yalla Fallafel te verrekenen met een vordering op Yalla Fallafel
  
Eigendomsvoorbehoud  
1. Yalla Fallafel  blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft 
voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Yalla Fallafel op grond van 
wat voor met Yalla Fallafel gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van 
vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
2.Tot die tijd kan Yalla Fallafel  zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken 
terugnemen. 
3.Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet 
verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
4.Indien Yalla Fallafel een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de 
overeenkomst als ontbonden en heeft Yalla Fallafel het recht om schadevergoeding, 
gederfde winst en rente te vorderen.  
Levering 
1.Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.Levering vindt plaats bij Yalla Fallafel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
3.Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven 
adres.  
4.Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft 
Yalla Fallafel het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen 
deel alsnog is voldaan. 
5.Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant 
een verlate levering niet aan Yalla Fallafel  kan tegenwerpen. 
Levertijd  
1.De door Yalla Fallafel opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij 
overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2.De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces 
volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen 
van Yalla Fallafel 
3.Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op 
schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij 
Yalla Fallafel niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan 
 
 
leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  
Feitelijke levering 
  
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde 
producten tijdig kan plaatsvinden. 
  
Transportkosten  
  
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders 
hebben afgesproken. 
  
Verpakking en verzending 
1.Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de 
klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. 
bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Yalla Fallafel niet 
aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
2.Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele 
zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het 
vervoer te melden aan Yalla Fallafel, bij gebreke waarvan Yalla Fallafel niet aansprakelijk 
kan worden gehouden voor eventuele schade. 
  
Bewaring  
1.Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen 
leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
2.Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van 
producten komen geheel voor rekening van de klant. 
Garantie 
1.De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, 
veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
2.De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als 
gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of 
ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet 
duidelijk kan worden vastgesteld. 
3.Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn 
van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop 
 
 
deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant 
komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 
  
Vrijwaring 
  
De klant vrijwaart YallaFallafel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de 
door Yalla Fallafel geleverde producten en/of diensten. 
  
Klachten 
1.De klant dient een door Yalla Fallafel geleverd product of verleende dienst zo spoedig 
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
2.Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant 
redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Yalla Fallafel
daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering 
van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
3.Consumenten dienen Yalla Fallafel uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de 
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
4.De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de 
tekortkoming, zodat Yalla Fallafel in staat is hierop adequaat te reageren. 
5.De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen 
partijen. 
6.Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder 
geval niet toe leiden dat Yalla Fallafel gehouden kan worden om andere werkzaamheden 
te verrichten dan zijn overeengekomen. 
Ingebrekestelling 
1.De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Yalla Fallafel
2.Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Yalla Fallafel ook 
daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 
  
Als Yalla Fallafel een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk 
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Yalla Fallafel  verschuldigd zijn. 
 
 
  
Aansprakelijkheid Yalla Fallafel
1. Yalla Fallafel is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en 
voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Yalla Fallafel. 
2.Indien Yalla Fallafel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor 
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een 
overeenkomst. 
3. Yalla Fallafel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
4.Indien Yalla Fallafel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat 
door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij 
gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het 
schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag 
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
5.Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een 
catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen 
aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de 
overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 
Vervaltermijn 
  
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Yalla Fallafel vervalt in elk geval 12 maanden na 
de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet 
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.​
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recht op ontbinding 
1.De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Yalla Fallafel toerekenbaar 
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien 
haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
2.Is de nakoming van de verplichtingen door Yalla Fallafel niet blijvend of tijdelijk 
onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Yalla Fallafel  in verzuim is. 
3. Yalla Fallafel heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant 
zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel 
indien Yalla Fallafel kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond 
geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen 
nakomen. 
 
 
Overmacht 
1.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een 
tekortkoming van Yalla Fallafel in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van 
de klant niet aan Yalla Fallafel kan worden toegerekend in een van de wil van 
Yalla Fallafel onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten 
aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de 
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Yalla Fallafel kan worden 
verlangd. 
2.Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - 
gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); 
wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; 
onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; 
computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene 
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
3.Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Yalla Fallafel 1 of meer 
verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen 
opgeschort totdat Yalla Fallafel er weer aan kan voldoen. 
4.Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft 
geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk 
ontbinden. 
5 Yalla Fallafel is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, 
ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 
Wijziging van de overeenkomst  
1.Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt 
om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in 
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
2.Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke 
winkel.  
Wijziging algemene voorwaarden 
1 Yalla Fallafel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2.Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3.Grote inhoudelijke wijzigingen zal Yalla Fallafel zoveel mogelijk vooraf met de klant 
bespreken. 
4.Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene 
voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
 
 
Overgang van rechten 
1.Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden 
worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van 
Yalla Fallafel
2.Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in 
artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 
1.Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of 
vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet 
aan. 
2.Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een 
bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Yalla Fallafel bij het opstellen van de 
voorwaarden op dat punt voor ogen had. 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1.Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing. 
2.De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Yalla Fallafel is gevestigd / praktijk 
houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele 
geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 20-11-2022